Advertisement

ނޫމަޑިން ހިންގާ ރިސޯޓެއް/ ފޮޓޯ ޓީމް ފޭސްބުކް ޕޭޖް

ނޫމަޑިއާ އެކު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓެއް ހަދައި 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ފްލެޓް އެޅުމަށް ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސް ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ ކުންފުންޏާ އެކު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓެއް ހަދައި 55 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ސަރުކާރުން އެކި ކުންފުނިތަކަށާއި މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދެވިފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ދެއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވަނީ ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސް ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރިއިރު، އެ ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި ސެޓްލްމެންޓް އެގްރިމެންޓަށް ވެސް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ނޫމަޑިއާ އެކު ސެޓްލްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. އެ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލީ، ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 155 މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި އާބިޓްރޭޝަނާ ގުޅޭ އިތުރު ހަރަދުތައް ހޯދުމަށް ނޫމަޑިން އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ދެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރުމަށް ކަމަށް ހައުސިން އިން ބުންޏެވެ.

ނޫމަޑިން އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހެޅި އެއް މައްސަލައަކީ ޕްރައިވެޓް ވިލާ މޮޑެލްގެ ދަށުން 600 ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ނޫމަޑިއާ އެކު 2011 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވާރަމަންޓާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލަ އެވެ. ދެވަނަ އެއްބަސްވުމަކީ 2013 ވަނަ އަހަރު 500 ހައުސިން ޔުނިޓާއި ޕޮލިސް އެކެޑެމީ ފޭސް އެކެއް އަދި ތިން ރަށެއްގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް ނޫމަޑިއާ އެކު އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ބާތިލްކުރި މައްސަލަ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top