Advertisement

ނުދެއްކި ހުރި ޓެކްްސް ފައިސާ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ދައްކަން އިތުރު ލުޔެއް

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އިތުުރު ލުޔެއް ދީފި އެވެ.

"އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީ" އަށް ގެނައި ތިން ވަނަ އިސްލާހާ ގުޅިގެން، މީރާ އިން ވަނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހުންނަށް އިތުރު ލުޔެއް ދޭން ނިންމާފަ އެވެ. އެގޮތުންް، އެ މުއްދަތުގައި އިސްޓޯލްމަންޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހުންނަށް، އާންމުކޮށް އިންސްޓޯލްމަންޓް ދިނުމުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓަށް ވުރެ ކުޑަ ކޮމިޓްމަންޓް ޕޭމަންޓެއް ދެއްކުމުން އިންސްޓޯލްމަންޓް އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވޭނެ ކަމަށް މީރާ އިން ބުންޏެވެ.

"އެންފޯސްމަންޓް ޕޮލިސީ" އަށް ގެނައި ތިން ވަނަ އިސްލާހާ ގުޅިގެން، އާންމު އުސޫލުން އިންސްޓޯލްމަންޓް ހަމަޖައްސައިދޭ މުއްދަތަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އިސްޓޯލްމަންޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ވެސް ހަމަޖެހިގެންދާނެ އެވެ.

މި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ފައިސާ ދައްކަން ދަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ލުއިތަކެއް ލިބޭނެ އެވެ. މީރާ އިން ވަނީ މި މި އުސޫލްގައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކާއި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ތާވަލެއް ކަނޑައަޅާފަ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top