Advertisement

އިންކަމް ޓެކްސް ބިލް ފާސްކޮށްފި، ފެށުން ފަސްކޮށް ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނުނަގާނެ

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ތާރީހް ފަސްކޮށް، ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އިންކަމް ޓެކްސްއާ ބެހޭ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމާ ގުޅޭ ބިލް މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ އެ ކަމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 67 މެންބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ބިލް ފާސްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ތިން މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވި އެވެ.

މަޖިލީހުން ބިލް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބިލް ދިރާސާކުރުމަށް ފަހު އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ބްރެކެޓްތަކާ އެކުގަ އެވެ. އެގޮތުން، މަހަކު 40،000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގަން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި ވީ ނަމަވެސް، ބިލް ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނީ މަހަކު 60،000 ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތިން ލިބޭ އާމްދަނީންނެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުން އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަށް ވައުދުވެފައިވާ އަދަދެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޓެކްސް ނެގޭ އިންސައްތަ އަށް ކޮމިޓީން ގެނައި ބަދަލުތައް، ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލްގައި ވެސް ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އެއީ:

  • 60،000 ރުފިޔާ އިން ދަށުގެ އާމްދަނީ: 0 ޕަސެންޓް
  • 60،000 އާއި 100،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީ: 5.5 ޕަސެންޓު
  • 100،000 އާއި 150،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އާމްދަނީ: 8 ޕަސެންޓް
  • 150،000 އާއި 200،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދު އާމްދަނީ އިން 12 ޕަސެންޓް
  • 200،000 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ އާމްދަނީ އިން 15 ޕަސެންޓް

އިންކަމް ޓެކްސް ނަގާ ރޭޓަށް މި ގެނައި ބަދަލާ އެކު، ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީން ގާތްގަޑަކަށް 150 މިލިއަން މަދުވާނެ އެވެ. އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 626 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ކުރިން ވަނީ އަންދާޒާކޮށްފަ އެވެ.

ހަމަ އެއާ އެކު، އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށާ ތާރީހު ވެސް ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ. އަންނަ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، ބިލް ފާސްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ފަށާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބިލް ތަސްދީގުކުރައްވާތާ ތިން މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ކޮމެޓީން ގެނައި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރެއިން، ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނެގުމާ ގުޅޭ ބަޔަށް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފަ އެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން ޑިވިޑެންޑަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ އިތުރަށް ލިބޭ ނަމަ، އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމަށް ބިލް ދިރާސާކުރި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް، ބިލް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ އެ ބައި އުނިކުރުމަށް ފަހު، ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނުނަގާ ގޮތަށެވެ.

ޑިވިޑެންޑުން ޓެކްސް ނެގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވަަރަށް ބޮޑަށް ބަހުސްކުރި އެވެ. ގިނަ މެންބަރުންގެ ނަޒަރުގައި އޭގެ ސަބަބުން ޑަބަލް ޓެކްސް އަށް މެދުވެރިވުމުގެ އިތުރަށް، ރާއްޖެ އަންނަ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top