Advertisement

ސްޓިންގް ރޭ: ކޮންމެ މޫޑަކަށް، ކޮންމެ ކަމަކަށް އެކަށީގެންވާ މިއުޒިކް

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

މިޒަމާނުގައި ކޮންމެ ކަމެއް ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމަކާ ގުޅޭ "ޕްލޭލިސްޓް" އަކާ ނުލާ އެ ކަމެއް ނުކުރެވެ އެވެ. އެކަނިހުރެ ގޭގައި މީރުކޮށް ކައްކާލަން ވިޔަސް، ކަސްރަތުކުރަން ވިޔަސް، ޔޯގާ ހަދަން ވިޔަސް ނޫނީ ރައްޓެހިންނާ އެކު ބާބެކިއުއެއް ހަދަން ވިޔަސް ރަނގަޅު ޕްލޭލިސްޓެއް ހަދާ ނުލައި މީގެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެސް ފެށޭނެ އެވެ.

މި ކަމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ ހައްލަކީ އަވަހަށް ސްޓިންގްރޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯނަށް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލުމެވެ.

ކޮންމެ ކަމަކަށް، ކޮންމެ މޫޑަކަށް އެކަށީގެންވާ ތަފާތު ގިނަ ޕްލޭލިސްޓްތައް ހިމެނޭ މި މޮބައިލް މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން އެޕް އިން އިންޓަނޭޝަނަލް ހިޓް އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މަޝްހޫރު އެތައް ބައިވަރު އާޓިސްޓުންގެ މިއުޒިކް މުޅިން ހިލޭ ސްޓްރީމް ކުރެވޭނެ އެވެ. އެގޮތުން، ދުނިޔޭގެ ޓޮޕް ޗާޓުގައި ހިމެނޭ 40 ލަވަ ކޮންމެ ހަފުތާއަކު މި އެޕްގައި އަޕްޑޭޓްވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، ތަފާތު ޖޯންރާތަކުގެ މިއުޒިކާއި އެކި ޒަމާނުގެ ލަވަ ހިމެނޭ ޕްލޭލިސްޓް ވެސް މި އެޕްގައި ހިމެނެ އެވެ.

މި އެޕް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީ އަކާ ނުލާ ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ. މި އެޕް މި ލިންކުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top