Advertisement

ސްޓެލްކޯ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބިލް ދައްކައިގެން 1،000ރ. ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ސްޓެލްކޯ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ބިލް ދައްކަވައިގެން 10 ކަސްޓަމަރަކަށް -/1،000 ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ، މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ދާނީ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބިލްދައްކަވާ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ގުރުއަތަކުން ކަމަށެވެ.

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދައްކަވާ ބިލަކީ ކޮންމެހެން އެންމެ ފަހުގެ ބިލަށްވާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. އޭގެ ކުރީ މަހުގެ ބިލްތައް ދެއްކެވި ނަމަވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތު ނެގުން އޮންނާނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ ކުރީކޮޅު އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އެޕްލިކޭޝަނުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ބިލް ދައްކާލެވި، ބިލަށް އަރާވަރު އަމިއްލަ އަށް ހިސާބު ކޮށްލެވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެއް މީޓަރަށްވުރެ ގިނަ މީޓަރު އެޕަށް އެޑްކޮށް ކެޓަގޮރައިޒް ކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އަދި އެޕުން ފާއިތުވި ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރެވިފައިހުރި ގޮތް ބަލާލައި ބިލް ޑައުންލޯޑް ވެސް ކުރެއްވޭނެ އެވެ.

ސްޓެލްކޯ އެޕް، އެޕަލް އެޕް ސްޓޯރާއި, އެންޑްރޮއިޑް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ފަސޭހަކަމާއެކު ޑައުންލޯޑް ކޮށްލެވޭނެ އެވެ. މި ލިންކުން އެޕް ޑައުންލޯޑްކޮށްލެވޭނެ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top