Advertisement

ޑޮލަރު: ރަސްމީ ދެވަނަ ފައިސާތަ؟

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް އުޅޭ ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ޑޮލަރުން މުއާމަލާތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އެ ޑޮލަރު މާރުކޮށް އެ ގައުމެއްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށެވެ. ހާހަކުން އެއްފަހަރުވެސް އެ ޑޮލަރުން ވިޔާފާރިއެއް އަދި ހިދުމަތެއް ހޯދޭ ތަނެއް ނާދެ އެވެ.

އެހެނަސް ރާއްޖޭގައި ކަން އޮތީ މި ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގާ ގޮތުން "ރަސްމީ ދެވަނަ ފައިސާ" އެއް އެބަ ގެންގުޅެވެ އެވެ. ކަންމަތީ ފިހާރަ، ހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަންޓުން ފެށިގެން، ބޯކޮށާ ތަންތަނާއި ފެރީ އާއި ޓެކްސީތަކަށްވެސް ޑޮލަރުން ފައިސާ ދެއްކެ އެވެ. ހިދުމަތް ހޯދެ އެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެ ތަންތަނަށް ޑޮލަރުން ފައިސާ ދެއްކުމަކީ "ގުޑް ކަސްޓަމަރު" އަކަށްވެސް ވާ ކަމެކެވެ. ކުއްޔަށް ދޭ އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް ޑޮލަރުން ނޫނިއްޔާ ކުލި ނުދެއްކޭ އެތަކެއް އެޕާޓްމަންޓެއް މާލޭގައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. ހޯދުނު ގޮތަކަށް ހޯދާފައިވެސް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކުލި ދައްކަންޖެހެނީ ޑޮލަރުންނެވެ. އެހެން ނޫނީ އަންނާނީ ތަން ހުސްކުރުމަށް އަންގާ ލިޔުމެކެވެ. މިއީ ގައުމުތަކުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ.

ސުވާލަކީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ގާނޫނޫތަކާއި ގަވައިދުތަކުން އެކަން އެހެން ކުރާނެ ފުރުސަތު ދީފައި އޮތީތޯ އެވެ. ނޫނެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެމްއެމްއޭ ގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ މަނިޓަރީ ރެގިއުލޭޝަން (1 މާޗު 1987 އިން ފެށިގެން އަމަލުކުރާ) ގެ 9 ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގަންނަ އަގާއި ވިއްކާ އަގު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އަގު ފިޔަވައި އެހެން އަގެއްގައި، އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގަނެ ނުވަތަ ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެމްއެމްއޭގެ ހުއްދައަކާއި ނުލައި ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ވިއްކާ އަގަށް އިތުރު ކޮމިޝަނެއް ލައިގެން ބޭރު ފައިސާ ގަނެ ނުވަތަ ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

އަދި ހަމަ އެ ގަވައިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއްގެ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަގާއި، މަސައްކަތުގެ އަގާއި، ހިދުމަތުގެ އަގާއި، ފީ އާއި ކުލި ފަދަ ތަކެތީގެ އަގު އަދާކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ރުފިޔާ ފިޔަވައި، އެހެން ފައިސާ އެއް ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މި ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް، އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި 2000 ރުފިޔާއިން ފެށިގެން 10،000 ރުފިޔާ އާ ހަމަޔަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުން ވަނީ ކަނޑައެޅިފަ އެވެ.

ކަން މިހެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް މާލޭގެ ބޮޑުމަގުގައި 'އޮތޮރައިޒްޑް މަނީ ޗޭންޖާ' ޖަހައިގެން ތިބޭ މީހުން ބީއެމްއެލް ޔޫއެސް ޑޮލަރު އޭޓީއެމް އިން ފައިސާ ނަގައިގެން ނިކުންނަ މީހާ އަށް ކިޔާ ރޭޓް މިއަދު މި އުޅޭނީ 19 ރުފިޔާ އިން މަތީގަ އެވެ. އަދި ކިއްތޯ އެވެ. ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މަނީ އެކްސްޗޭންޖް ކުރާ ތަނަކުން އަދި މިހާތަނަށް 15.42 އަަށް ވުރެ ދަށްކޮށް ޑޮަލަރު ގަނެ އަދި ވިއްކާފައިވާ ފަރާތަކާވެސް އަޅުގަނޑަކާ ދިމައެއް ނުވި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބެންކުތަކުން ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކަނީ 15 ރުފިޔާ އާއި 15.42 ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގަ އެވެ. މިހެންކަމުން ރަސްމީ އަގުގައި ބެންކުތަކަށް ޑޮލަރު ނުވަދެ އެވެ.

ޑޮލަރު ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ހެދިފައި ހުރި ގަވައިދުތަކަކީ ހަމައެކަނި ލިޔެވިފައި ހުންނަ ގަވާއިދުތަކަކަށް ވުމުން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައަކަށް ހައްލެއް ނާންނާނެ އެވެ. ޑޮލަރުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރު ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހަރުދަނާކޮށް މިހާރުން މިހާރަށް ތަންފީޒުކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ގަވައިދުން ބޭރުން އަމަލުކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހެ އެވެ. މާސްކް ނާޅައިގެން 1000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާ ގޮތަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޑޮަލަރުގެ މުއާމަލާތްކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނަމަ މިކަން ހުއްޓުވަން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބާރަކަށް ވާނެ އެވެ. މަދުވެގެން 2000 ރުފިޔާ އަކީ ޖޫރިމަނާއަކީ ކުޑަ އަދަދެއް ނޫނެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

scroll to top