ޕްރިޕެއިޑް ސިމް ގެންގުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަކީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްލޭންތަކެކެވެ. އެއީ މޮބައިލް އިން ގޭމު ކުޅެލަންވިޔަސް، އަދި ސްޓްރީމް ކޮށްލަންވިޔަސް ނުވަތަ އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ ގުޅުން ބަދަހި ކޮށްލާ، އޮންލައިންކޮށް ހަބަރުތައް ބަލާލާ، ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ވަދެލަން ވިޔަސް ހަމަ ފުރިހަމަ ޕެކޭޖްތަކެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑޭޓާ އާވެގެން ދާ މި ޕްލޭންތަކާ އެކު މަސް ނިމޭއިރު ޑޭޓާ ހުސްވެގެން އުޅޭކަށެއް ނުޖެހެއެވެ.

އާޗާ 150 އިން 7 ދުވަހަށް ދުވާލާކު 1ޖީބީ (150ރ އަށް) ލިބޭއިރު، އާޗާ 500 ގެ ޕްލޭން މެދުވެރިކޮށް މުޅި މަހަށް ބަހާލައިގެން ދުވާލަކު 2ޖީބީ އެންމެ 500 ރުފިޔާއަށް ލިބެއެވެ. އަދި އާޗާ 750 މެދުވެރިކޮށް 30 ދުވަހަށް ދުވާލަކު 6ޖީބީ ޑޭޓާ (750ރ އަށް) ލިބިގެންދެއެވެ.

އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭންތަކުން ދުވާލަކަށް ލިބޭ ޑޭޓާ އަކީ އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭން ޑޭޓާ އެވެ. އެގޮތުން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕެލެޓފޯމްތަކާއި، ނެޓްފްލިކްސް، ސޯޝަލް މީޑިއާ، އަދި އޭގެ އިތުރުން ގޭމް ކުޅުމުށާއި، ޑައުންލޯޑްކުރުމަށް އަދި ސްޓްރީމްކުރުމަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ.

އާޗާ 500 ގެ ޕްލން އެކްޓިވޭޓްކޮށްލުމަށް މި ލިންކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާށެވެ.އަދި، އާޗާ 750 ގެ ޕްލން އެކްޓިވޭޓްކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވާނަމް މި ލިންކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާށެވެ.އައު ކަސްޓަމަރުން އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ނެންގެވުމަށް މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އުރީދޫ ޝޮޕް ނުވަތަ އުރީދޫ ޕާރޓްނަރ ޝޮޕެއް މެދުވެރިކޮށް ސްޓޭންޑަރޑް ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭނެއް ބައްލަވައިގަތުމަށްފަހު އުރީދޫ މި ޕެކް އެކްޓިވޭޓްކޮށްލެވޭނެ އެވެ.