ޕޯޗުގަލްގެ ސަޓާ އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތަށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

އެ އެއާލައިން ރާއްޖެ އަށް ޗާޓަރުކޮށް، އެޖެންޓުކަން ކުރަނީ އިން މޯލްޑިވްސް އެވެ.

ސަޓާ އެއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތަށް ފަށާނީ އަންނަ ޖުލައި މަހު އެވެ. ސާޓާ އެއާލައިން ފެށުމުގެ ގޮތުން ޕޯޗުގަލްގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އިންވެސްޓަރުން އަދި އެ ގައުމުގެ ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކާއި މީޑިއާ ހިމެނޭ ޓީމެއް އަންނަ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ އެވެ. އެ ނައިޓުގައި ޕޯޗްގަލްގެ ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ވެސް ދައްކާލާނެ އެވެ.

ރާއްޖެއަށް ސަޓާ އެއާއިން ދަތުރުކުރަނީ ޕޯޗުގަލްގެ ރައީސްގެ އެއްބާރުލުމާއެކުގަ އެވެ. ސަޓާ އެއާލައިން ފެށުމާއެކު ޕޯޗުގަލް އިން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުކޮށް، ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަން ގިނަ ހަރަކާތް ތަކެއް ހިންގާނެ އެވެ.