Advertisement

2020 ގައި އެންމެ އިސްކަމެއްދޭ އެއް މަޝްރޫއަކީ ވީއައިއޭ ތަރައްގީކުރުން: ރައީސް

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި، އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ހިންގާނެ އެއް މަޝްރޫއަކީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ މަޝްރޫއު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ނޮވެމްބަރ 11, 2019

ދުނިޔެ

scroll to top