Advertisement

ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ބީއެމްއެލް އިން މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ފުރަތަމަަ ފަހަރަށް މާލޭގައި ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ

19 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top