Advertisement

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިން ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭން އެދެން ހުޅުވާލައިފި

ސަރުކާރުގެ އިކޮނަމިކް ރިކަވަރީ ޕްލޭންގެ ދަށުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަރުދުންނަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިސްލާމިކް އިން ނަގާފައިވާ

އޭޕްރީލް 6, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top