Advertisement

އެމްއައިބީން ހިއްސާ ގަތް ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ޖަމާކޮށްދީފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ އައިޕީއޯގައި ހިއްސާ ގަތް މީހުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް ހިއްސާ ޖަމާކޮށް ދީފި އެވެ. އެމްއައިބީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮޒިޓަރީސް

8 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top