Advertisement

ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ބީއެމްއެލް އިން މާދަމާ ލޯނު ދޫކުރަން ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް ވަމުންދާ ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ރިކަވަރީ ޕްލޭންގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ގުޅިގެން ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ

އޭޕްރީލް 7, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top