Advertisement

އުރީދޫގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް، ސުޕަނެޓް ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް

ޖުމްލަ 100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ހއ. ހޯރަފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. "އަދުގެ ހާލަތާ އެކު އިންޓަނެޓަށް ބަރޯސާވުން

އޮކްޓޫބަރ 25, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top