Advertisement

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ގެއިން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގޮތް އުރީދޫ އިން ހަދައިދެނީ

އުރީދޫ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ގުޅިގެން، ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން ސަރުކާރުގެ ވިއުގަތަކަށް ހިލޭ ވަދެވޭނޭ ގޮތް ހަދައި އޮފީސް މަސައްކަތްކުރުން ފަހިކޮށްދިނުމުގެ

އޭޕްރީލް 2, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top