Advertisement

ދިރާގުން ކުޑަކުދިން ޑިޒްނީ ލޭންޑަށް ގެންދަން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގު ޓީވީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ލަކީ ޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިި ޕްރޮމޯޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިރާގުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ދިރާގު ޓީވީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް

10 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top