Advertisement

ކުރީގެ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްތަކުގެ ޑިޒައިންހުރީ ކުޑަ ޖާގައެއްގައި ތޮއްޖެހޭ ގޮތަށް

ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ހިންގާފައިހުރި ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުރީ ކުޑަ ޖާގައެއްގައި ތޮއްޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި

މާރޗް 10, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top