Advertisement

ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ މާއްދާ އެއް ނެތި ގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލެއް!

ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ނެތި "ދިރިއުޅުމައްޓަކައި ގޯތި ގެދޮރު ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ ބިލް"ގެ ނަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. މި ބިލް މަޖިލީހަށް

ޑިސެމްބަރ 13, 2019

ދުނިޔެ

scroll to top