Advertisement

ޑޮލަރު: ރަސްމީ ދެވަނަ ފައިސާތަ؟

އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް އުޅޭ ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ޑޮލަރުން މުއާމަލާތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އެ ޑޮލަރު މާރުކޮށް އެ ގައުމެއްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށެވެ. ހާހަކުން އެއްފަހަރުވެސް އެ ޑޮލަރުން ވިޔާފާރިއެއް އަދި

ސެޕްޓެމްބަރ 11, 2020

ދުނިޔެ

scroll to top