Advertisement

ފަސް ވަނަ ޖީއެމް ފޯރަމް ކްރޮސްރޯޑްސް ގައި ބާއްވަނީ

ހޮޓެލިއާ މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފަސްވަނަ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުންގެ ފޯރަމް ކްރޮސް ރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ފަސްވަނަ ޖީއެމް ފޯރަމް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އަންނަ އަހަރު އޭޕްރީލް

10 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top