Advertisement

30 އަހަރު ތެރޭގައި ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރި އެންމެ ލަސްމިނުގައި

30 އަހަރު ތެރޭގައި ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދު މިހާތަނަށް ކުރިއެރި އެންމެ ލަސްމިނުގައި މިހާރު ހުރި ކަމަށް ވަރަށް ފަހުން ނެރުނު މަޢުލޫމާތުތަން ދައްކައިފި އެވެ. މައިގަނޑު ދެ ސަބަބަކީ، އެތެރޭގެ

21 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދުނިޔެ

scroll to top