Advertisement

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ތާށިވި ދެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ތަޖުރިބާ

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބާތަށް ނިސްބަތްވާ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޖޭން އަދި ޕިއާސް ރިވިންޓަން ސޭންޑީސް ބަތަލާ ރިސޯޓަށް ދިޔައީ ޕިއާސްގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މި ދަތުރު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ އެ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، މުޅި ރަށް ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިޔަ ހިސާބުންނެވެ.

ރިވިންޓަންގެ ދެމަފިރިން ވަނީ ލޮކްޑައުން އަށް ދިއުމުން، އެ ރިސޯޓަށް ވެރިވި ބިރުވެރި އަދި ނުތަނަވަސް މާހައުލު ނޫސްތަކާ ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ.

ގިނަ ފަތުރުވެރިން ތިބީ ވާނުވާގަ!

ރިވިންޓަންގެ ދެމަފިރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެކަހެރިކުރެވުނު ހިސާބުން ހަޒްމަތު ސޫޓާއި މާސްކު އަޅައިގެން ތިބޭ މީހުން ރަށުތެރެއިން ފެންނަމުން ދިޔަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރިސޯޓުން އެ މީހުންނާ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ދެމަފިރިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

"އަހަރެމެންގެ ޓްރެވަލް ރެޕްސް ބަރާބަރަށް އަހަރެމެންނާ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން ދިޔަ. އަދި ޓްރެވަލް އޮޕްޝަންސް ދެމުން ގެންދިޔަ،" ރިވިންޓަންގެ ދެމަފރިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެ ދެމަފިރިން އިތުރަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެ މީހުން ރިސޯޓަށް ދިޔަ ދުވަހާ ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އެ ރަށުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ކަމަށް ބެލެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުނެވެ. އަދި ފަހުން ޓެސްޓު ކުރުމުން އެ ދެ މީހުން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެވެ.

އޭގެ ފަހުން، ދެން ޚަބަރު ލިބުނީ ރިސޯޓުގެ މެނޭޖަރު އޭގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން ޗުއްޓީ އަށް ދިޔަ ކަމާއި އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރު ވަޒީފާ އިން ވަކިވި ޚަބަރެވެ.

ގިނަ ފަތުރުވެރިން އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރޭ!

ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓުގައި އިތުރަށް ވައިރަސް ފެތުރުނަ ނުދޭން ރިސޯޓުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ދިޔަ އެވެ. ރިވިންޓަންގެ ދެމަފިރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މަދު ބަޔަކު ފިޔަވައި އެ އެންގުންތަކަށް އެއްވެސް މީހަކު ސަމާލުކަމެއް ނުދެ އެވެ.

"އިޓަލީ ފަތުރުވެރިންގެ ގްރޫޕް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުމެއް ނުދޭ. އެ މީހުން ބޭނުންވީ އެ ހާލަތުގައި ވެސް ރެސްޓޯރެންޓް ބޭނުންކުރުމަށް. އަދި ބާ ހުޅުވުމަށް ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބާރުއެޅި،" ޕިއާސް ރިވިންޓަން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އޭނާ އިތުރަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ރިސޯޓާއި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ރަނގަޅު ތެދު މައުލޫމާތު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ފަތުރުވެރިން ތިބީ ވާނުވާ އާއި ނުތަނަވަސްކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ރިވިންޓަންގެ ދެމަފިރިންގެ ހެލްތު ޗެކްއަޕެއް ހެދުމަށް ފަހު، ރިސޯޓް ލޮކްޑައުންއެއްގައި އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް، އެ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ދާން ވަނީ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ.

ރިސޯޓުގެ ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން ބަތަލާ ރިސޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

scroll to top