Advertisement

ފަތުރިވެރިން/ރިސޯޓްތަކަށް ފީތަކެއް ހިމަނައި ޑްރާފްޓް ގައިޑްލައިން ހިޔާލަށް

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ރާއްޖެ އަލުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާއިރު، އިތުރު ފީތަކެއް ޓޫރިސްޓުންނާއި ރިސޯޓްތަކުގެ އަތުން ނަގާ ގޮތަށް "ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" ޑްރަފްޓްކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ފަރާތްތަކުގެ ހިޔާލަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އިން އެކުލަވާލައި ހިޔާލަށް ހުޅުވާލާފައިވާ "ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން" ޑްރާފްޓުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖެ އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ޓޫރިސްޓުންނަށް އާދެވޭނީ "ސޭފް ޓޫރިޒަމް ލައިސެންސް" އޮންނަ ތަންތަނަށް ކަމަށެވެ. މި ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ހަމަވާ ތަންތަނަށެވެ. އެގޮތުން، މި ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ 50،000 ޑޮލަރުގެ ފީއަކަށް ކަމަށް ގައިޑްލައިންގައި ވަނީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ޓޫރިޒަމްގެ ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުން، ސުޕަ ޔޮޓުތަކާއި ޖެޓުތަކުގައި އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ޖޫން މަހު ރާއްޖެ ހުޅުވާލެވޭނެ އެވެ. އެގޮތުން، ޖެޓްތަކުން ލޭންޑިން ފީއަކަށް 50،000 ޑޮލަރު އަދި ސުޕަޔޮޓްތަކުން ރާއްޖެ ވަންނަން 10،000 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޑްރާފްޓް ގައިޑްލައިންގައިވެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުނެ ކުރިން ޓޫރިސްޓުންނަށް ހިލޭ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭއިރު، ވިސާ ފީގެ ގޮތުގައި 100 ޑޮލަރު ކޮންމެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ބޮލަށް ނަގާނެ ކަމަށް މި ޑްރަފްޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖެ އަންނަ ކޮންމެ ޓޫރިސްޓަކު ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޓެސްޓް އެއާޕޯޓްގައި ހަދާއިރު، ކޮންމެ ޓެސްޓަކަށް 100 ޑޮލަރުގެ ފީއެއް ޓޫރިސްޓުގެ އަތުން ޗާޖް ކުރާނެ އެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މާޗު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ރާއްޖެއިން ވަނީ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ގައިޑްލައިން އެއް އެކުލަވާލިއިރު، އެ ގައިޑްލައިން ބުނާގޮތުން ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ކޮވިޑް ޓެސްޓު ހެދުމަށްފަހު އެވެ. އެގޮތުން، ޑްރާފްޓް ގައިޑްލައިންގައި ބުނެފައި ވަނީ، ރާއްޖެ އައުމުގެ ގިނަވެގެން ހަތް ދުވަސް ކުރިން ހަދާފައިވާ ޕީސީއާރު ޓެސްޓެއް ނުވަތަ 14 ދުވަސް ނުވާ އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓެއްގެ ނަތީޖާ އެރައިވަލްގައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން ކޮމާޝަލް ފްލައިޓުތަކަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލާނީ ޖުލައި މަހު ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

މި ގައިޑްލައިންގައިވާ ކަންތައްތައް ފައިނަލްކުރާނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ހިޔާލަށް ފަހު ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އެގޮތުން، މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top