Advertisement

ކުރިން ގެއްލުންވި އެމްޓީސީސީއަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 52 މިލިއަންގެ ފައިދާ

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީ އަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެ، 52.98 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރުގެ މާލީ ނަތީޖާ އިއްޔެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓްގައި ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ. މި ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން، އެ ކުންފުނީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި، ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން ފައިދާގެ ގޮތުގައި 62.34 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. މިއީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރުގެ ނަތީޖާއާ އަޅާބަލާއިރު 310.54 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

ޓެކުހަށް ކެނޑުމުން، މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީ އަށް ވަނީ 30.82 މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުންވެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވަނީ 52.98 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބިފަ އެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރުގައި ޖުމުލަ 353.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ (2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރު: 201.99 މިލިއަން ރުފިޔާ) ވިޔަފާރި ކޮށްގެން 72.45 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިންގުމުގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި (2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރު: 17.97 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިންގުމުގެ ގެއްލުމެއް) ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.

"މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ކުރެވުނު ވިޔަފާރި 6.3 އިންސައްތައިން އަދި ޖުމުލަ ފައިދާ (ގްރޮސް ޕްރޮފިޓް) 7.53 އިންސައްތައިން ދަށްވެފައި ވީނަމަވެސް، 2020 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ގެނެވުނު ހަރުދަނާ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގު ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވި، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާރަގައި ވަނީ ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން 62.34 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް (2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރު: 29.61 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް) ރިކޯޑް ކުރެވިފަ އެވެ،" އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ.

"މިއަދަދަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއާޓާރގައި ރިކޯޑްކުރެވުނު ޓެކުހަށް ކެނޑުމުގެކުރިން ލިބުނު ސާފު ފައިދާއާއި އަޅާބަލާއިރު 55.17 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއްކަން ފަހުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ."

މިނަތީޖާއާއިއެކު 2019 ވަނައަހަރު ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި ހިއްސާއަކަށް ޖެހުނު އާމްދަނީގެ އަދަދު 2.83 ރުފިޔާއިން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވަނީ 6.59 ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީން ހާސިލްކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވަނީ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ހިންގާފަ އެވެ. އެގޮތުން 53 މަޝްރޫއެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ މަސައްކަތްތަނީ ކަމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާފަ އެވެ. އަދި 11 ރަށަކަށް ވަނީ މިކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި މޮބިލައިޒްކުރެވިފަ އެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނި ގޮތުގައި، ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުންފުނީގެ އެކި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރަމުންދާ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް އަޅަޏްޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިސްތިރާޖީ ޕްލޭންތަށް ދަނީ އެކުލަވާލައި ހާލަތު ބަދަދަލުވަމުންދާ މިންވަރަށް ރިއާޔަތްކޮށް މުރާޖައާކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަޑިތަކާއި މާލީ ނަތީޖާ ހޯދުމަށް މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް އޮތް ބައިގައި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

"ނަމަވެސް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ވިޔަފާރިތަކަށް މިހާލަތުގައި ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް، ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވާ، ކުންފުނީގެ މަގްސަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށް ހިކްމަތްތެރިކަމާއެކު ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިއްސާދާރުންނަށް އަރުވަމެވެ. ކުންފުނީގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި، އީޖާދީ ތަރައްގީއަށް ހިތްވަރުދިނުމާއި، ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ކުންފުނީގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމުގައި މެދުނުކެނޑި މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެހާ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަރުވާ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނާއި މުޖުތަމައުއަށް ނަފާ ލިބޭ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަމެވެ،" އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top