Advertisement

ޖުލައި 2 އަށް ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތަކުން ހިދުމަތް ދޭނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

މާދަމާ އިން ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، އެޕޮއިންޓް މެދުވެރިކޮށް ބްރާންޗުތަކުން ހިދުމަތް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނިންމައިިފި އެވެ.

މާދަމާ އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗްތަކާއި ސާވިސް ސެންޓަރުތައް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 9:30 އިން ފެށިގެން މެންދުރުފަހު 2:00 އަށެވެ.

ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވެސް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އެޕޮއިންޓްމަންޓް ޕޯޓަލް ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ހުޅުވާލެވޭނެ އެވެ. މިސާލަކަށް ހޯމަ ދުވަހު އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އާދިއްތަ ވިލޭރޭ 12:00 އިން ފެށިގެން ހުޅުވާލެވޭނެ އެވެ.

ތިރީގައި ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އޮންލައިންކޮށެވެ. ބޭންކު ހުޅުވޭ ކޮންމެ ދުވަހެއްގައިވެސް މި ހިދުމަތްތައް ދެމުންދާނެ އެންމެފަހު ވަގުތުތަކުގެ ތަފްސީލް ބޭންކުގެ ވެބްސައިޓް އިން ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ:

  • ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަ ކުރުން
  • ޕޭ ރޯލް ހިދުމަތް (މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަޖަމާކޮށްދިނުން)
  • ލޯކަލް ބޭންކް ޓްރާންސްފަ
  • މީރާ އަށް ފައިސާ ދެއްކެމުގެ ހިދުމަތް
  • ޕީއޯއެސްގެ ހިދުމަތައް އެދި ހުށަހެޅުން

ތިރީގައި މިވާ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށެވެ:

  • ނަގުދު ފައިސާ ޖަމާކުރުން (ވިޔަފާރި އެކައުންޓަކަށް ދުވާލަކު 500،000 ރުފިޔާ، އާންމު ފަރުދުންގެ އެކައުންޓަކަށް ދުވާލަކު 100،000 ރުފިޔާ)
  • ޗެކު ޖަމާޖުރުން

"އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އިސްކަމެއްދެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ ފުރަބަންދަށް ބޮޑު ލުއިތަކެއްލިބިފައިވީ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ ކަސްޓަމަރުން ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން ބޭންކިންގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރައްވައި، އޮންލައިންކޮށް ލިބެން ހުންނަ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރެއްވުމަށެވެ،" ބީއެމްއެލް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވެ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top