Advertisement

ޞުކޫކް އަކީ ކޯޗެއް؟

ލިޔުއްވީ: ޑރ. އައިޝަތު މުނީޒާ ރާއްޖޭގެ މާލީ ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާއަކުން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ޞުކޫކްއެއް

ޞުކޫކް އަކީ ކޯޗެއް؟

ލިޔުއްވީ: ޑރ. އައިޝަތު މުނީޒާ ރާއްޖޭގެ މާލީ ޚިދުމަތްދޭ މުއައްސަސާއަކުން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ޞުކޫކްއެއް

scroll to top