Advertisement

ޑޮލަރު: ރަސްމީ ދެވަނަ ފައިސާތަ؟

އަޅުގަނޑުމެން ގޮސް އުޅޭ ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ޑޮލަރުން މުއާމަލާތް ކުރަނީ ހަމައެކަނި އެ ޑޮލަރު މާރުކޮށް އެ ގައުމެއްގެ ފައިސާ ހޯދުމަށެވެ. ހާހަކުން އެއްފަހަރުވެސް އެ

scroll to top