Advertisement

އައިއެފްސީއިން ބީއެމްއެލް އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް ލޯނު ދެނީ

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ވޯލްޑް ބޭންކު ގްރޭޕްގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރާ ހަމަޔަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް މި ލޯނު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހިމެނޭ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ވަޒީފާތައް ގެއްލިގެން ދިޔުމުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށާއި ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަަސައްކަތްތަކަށެވެ.

ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ދޫކުރާ މި ލޯނު ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ފުރަތަމަ 20 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކުރުމަށް މިއަދު ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

މިއީ އައިއެފްސީގެ ފަރާތުން ގައުމުތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ލޯނެކެވެ. މި ލޯނުގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް ވަރަށް މުހިންމުވެފައިވާ ފައިސާ އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބި، އެކަމުން އެ ފަރާތްތަކަށް ނަފާ ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ، އަދި މުޅިން ކަށަވަރު ނުކުރެވުކަމުގައި ވިޔަސް، އިތުރު 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ދޫކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ވަނީ ފަހިވެފަ އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ މައިނާރުކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގައުމުގެ ޖީޑީޕީގެ 3/2 ހިއްސާކުރެ އެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓްގެ 80 އިންސައްތަ އާއި ގައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ 40 އިންސައްތަވެސް ހިއްސާކުރެ އެވެ. އަދި ގައުމުގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލި ހަލުވިކޮށް ގައުމަށް މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުމުގެ ފަހަތުގައިވެސް ވަނީ ހަމަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރުމާއެކު ފަތުރުވެރިކަން މުޅިންހެން މަޑުޖެހިގެން ދިޔުމާއެކު ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އިގްތިސާދަށް އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަމަށްވެފައި، ލަފާކުރުންތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް މައިނަސް 13 އިންސައްތައިގެ މިންވަރަކަށް ވެއްޓޭނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

"ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ލޯނު ދޫކުރުމުގައި އެންމެކުރީގައި އޮތް ބޭންކުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބީއެމްއެލް އިން މިހާރުވެސް ވާނީ ރިސޯޓް އަދި ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ދިނުމަށް ޝޯޓް ޓާމް ފައިނޭންސިން ޕްރޮގްރާމެއް ތައާރަފްކޮށްފައި،" ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ޓިމޯތީ ސޯޔާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އައިއެފްސީ އިން ދޫކުރާ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި ލޯނަކީ ވަރަށް އެކަށޭނެ ވަގުތެއްގައި އަދި އެހެންމެ މިހާރުގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޭނުންތެރި އެހީއެއްވެސްމެ."

މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް ދަށްވާން ފަށާފައިވާއިރު، މާޗް މަހުވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 63 އިންސައްތަ ދަށްވެފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ބަންދުކުރުމާއެކު ވަނީ ސުމަކަށް ވެއްޓިފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ފިރިހެނުންގެ ތިން ބައިކުޅަ އެއްބައި އަދި އަންހެންނުންގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ. ދާދި ފަހުން އޫއެންޑީޕީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 22،000 ދިވެހިންނަށްވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސީދާ ގެއްލުން ލިބިފައެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަަމަކީ އިގްތިސާދުގެ މައި ނާރަށްވެފައި، ފަތުރުވެރިކަން ނަގައި ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަން. ފަތުރުވެރިކަމަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ނާޒުކު ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އެންމެން ގުޅިގެން، ފަހެލި އަދި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ،" އައިއެފްސީއިން ދިވެހިރާއްޖެ އަދި ސްރީލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަންޓްރީ މެނޭޖަރު އަމީނާ އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އައިއެފްސީގެ ފަރާތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ދޫކުރާ މިފައިނޭންސް އާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިނާއަތް ހުޅުވާލެވި އެންމެ ބޮޑު ސިނާއަތްކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމަށާއި ބޭންކުގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އޭގެ ނަފާ ލިބިގެންދާނެ. ގައުމު ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިތުރު އެހީފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ތައްޔާރަށް. އައިއެފްސީ އިން މިއޮތީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއެކު."

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ލިއްބައިދޭ އެހީތެރިކަމަކީ މުޅި ގައުމުގެ ތަރައްގީގެވެސް މުހިންމު ދައުރެއް އެކުލެވޭ ހަރަކާތަކަށްވުމާއެކު އައިއެފްސީން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ނުހަނު އިސްކަމެއްދެ އެވެ. އައިއެފްސީ އިން ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށް އެހީތެރިވެދެނީ ތަރައްގީގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ކުޑަކޮށް އެންމެންނަށްވެސް ޝާމިލުވެވޭ، ދެމެހެއްޓެނެވި، އަދި ގުޅުވައިދިނުން ހިމެނިގެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ މެދުވެރިކޮށް ހޯދައިދެވޭ ހައްލުތަކަށެވެ.

އައިއެފްސީއިން ވަނީ 1983 ވަަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަ އަށް އެހީވުމަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް އިންވެސްޓްކޮށްފަ އެވެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top