Advertisement

އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

FacebookTwitterWhatsAppTelegramViber

އެމްޓީސީސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލްކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

އެމްޓީސީސީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، އެ ކުންފުނީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ހިއްސާގެ ނިސްބަތަށް ބެލުމަށްފަހު ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އަމިއްލަ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރެއިން 2 ޑިރެކްޓަރުން އިންތިހާބުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެ 2 ޑިރެކްޓަރުން އިންތިހާބު ކުރާނީ މި އަހަރު ބާއްވާ އެ ކުންފުނީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން، އެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ.

ޑިރެކްޓަރުންގެ މަގާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާދާރެއް ކަމަށްވުން، ތައުލީމީ މީހަކަށްވުން، އަދި ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ހުރި މަގްސަދުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަށްވުން ހިމެނެ އެވެ.

އެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުން، "އެމްޓީސީސީގެ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑު ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކޮމްޕެެނީ ސެކްރެޓަރީ އަށް އެޑްރެސްކޮށް، އެމްޓީސީސީގެ ހެޑް އޮފީހަށް ނުވަތަ އީ-މެއިލް އަށް ފޮނުވުމަށް އެ ކުންފުނިން އެދެ އެވެެ.

ހިޔާލު

avatar
600

ލިޔުމާ ގުޅޭ

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

scroll to top