ދިރާގުގެ މޮބައިލް ޑޭޓާގެ ހިދުމަތަށް މިއަދު ހެނދުނު ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި އެވެ.

ދިރާގުން ބުނީ މޮބައިލް ޑޭޓާއަށް ދިމާވި މައްސަލަ އެ ކުންފުނީގެ ޓީމުން ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދިމާވި ދަތިތަކަށް މައާފަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

މޮބައިލް ޑޭޓާއަށް އެ މައްސަލަ ދިމާވީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ދިރާގުން ނުބުނެ އެވެ. އެ މައްސަލަ ހައްލުވިކަން ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް އެންގީ 10:56 ގަ އެވެ.

މޮބައިލް ފޯނު ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވިއިރު، ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މިފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ އެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު އެ މައްސަލަ ގިނައިރުތަކެއް ނުވެ ހައްލުކުރެ އެވެ.