2027 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް 2.5 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކޮށް އަދި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި އެވެ.

މި އަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ލަފާކޮށްފައިވެ އެވެ.

ރިސާޗްސް އެންޑް މާކެޓްސް އިން ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން ހެދި "މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް މާކެޓް" ރިޕޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބާޒާރުގެ ހަގީގީ ހާލަތާއި މުސްތަގުބަލުގެ ތަސައްވުރާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ އިންޑަސްޓްރީ ޑޭޓާ ލިބޭ މާކެޓެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ގޮތްތަކާއި، ޚަރަދުތަކާއި، ޒިޔާރަތްކުރާ މަގުސަދާއި، މައިގަނޑު ޑެސްޓިނޭޝަން މާކެޓްތަކާ ގުޅުންހުރި މުސްތަގުބަލުގެ ޓްރެންޑްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ޑޭޓާ އަދި އެނަލިސިސް ބޭނުންކުރެވެ އެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި މި ސަރަހައްދުގެ މިހާރުގެ އަދި މުސްތަގުބަލުގައި ޓޫރިޒަމަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ސާފު ތަސައްވުރެއް ގެނެސްދެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ރިޕޯޓުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓް މާކެޓްތައް އެކްސްޕްލޯ ކުރުމަށް ކަންޓްރީ ފޯކަސްޑް އެނަލިސިސް ބޭނުންކޮށްފައިވެ އެވެ.

މި މާކެޓުގެ ތަފްސީލީ ކަންޓްރީ- ވާސިސް އެނަލިސިސްއެއް ލިބޭއިރު، މި އެނަލިސިސްގައި ޖުމްލަ 14 ގައުމެއް ގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެ އެވެ.

މި ދިރާސާގައި ރާއްޖޭގެ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމްގެ މާކެޓް އިންހިބިޓާސްތައް ދިރާސާކޮށް ލައިމް ލައިޓް ގްރޯތް ޑްރައިވަރުންގެ ދިރާސާ ވަނީ ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދިރާސާކުރަން ފަަދަ ދިރާސާތަކެއް ހިމަނާފައިވެ އެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައި އެންމެ ގިނައިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ 14 ގައުމަކީ އިންޑިއާ، ކަޒަކިސްތާން، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ، އިޓަލީ، ރަޝިއާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ޖަރުމަނުވިލާތް، ފްރާންސް، ސްވިޒަލެންޑް، އެމެރިކާ، ޔޫކްރެއިން، ސްޕެއިން، އޮސްޓްރިއާ އަދި ޕޮލެންޑެވެ.