Advertisement

ބޮއިންގެ ބަދުނަސީބުން ފައިދާ ހޯދުމަކީ އެއާބަސް އަށް ގޮންޖެހުމަކަށް ވެފައި

އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔާގެ އެންމެ ވިކޭ ޖެޓް ދުއްވުމާއި ވިއްކުން ހުއްޓާލަންޖެހުމުން އެއާބަސް އަކީ ދެބަސްވުމެއްނެތް ދުނިޔޭގެ އެއޮރޮސްޕޭސްގެ މައި ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި އަރައިގަންނާނެ ކަމަށް

scroll to top